LMSystem LMSystem  Glossary SHEd  LMS Mince  LMS Testy 

Typografické pravidlá

používané programom SHEd - Notepad

pri rozpoznávaní hyperlinkov v texte.

Na úvod

Program SHEd - Notepad používa tieto typy hypertextových odkazov (hyperlinkov):

 • v rámci poznámkového bloku:
  • na hlavičku poznámky (oddielu),
  • na adresu fragmentu,
  • na poznámku pod čiarou,
 • mimo poznámkového bloku:
  • súbor, adresár,
  • program,
  • web,
  • emailovú adresu.

Každá hypertextová väzba má dva konce. Na jednom konci je dokument alebo miesto v dokumente. Na druhom konci hypertextovej väzby je odkaz na dokument alebo na miesto v dokumente. SHEd - Notepad používa pre hyperlinky na externé dokumenty syntax založenú na syntaxe URL. Pre hyperlinky v rámci poznámkového bloku používa vlastné typografické pravidlá, ktoré sú navrhnuté tak, aby neboli v rozpore so zaužívanými typografickými pravidlami pre písanie a úpravu písomností; zároveň pripúšťa použiť aj syntax odvodenú od syntaxe URL.

Typografické pravidlá pre odkazy v texte sa teda týkajú zápisu:

 • adresy - označenia miesta v texte, na ktoré možno smerovať odkazy,
 • odkazov na adresu v texte.

Poznámky pod čiarou

Pravidlá pre zápis poznámok:

 • Nad poznámkami je čiara vytvorená minimálne z ôsmich znakov „¯“.
 • Každá poznámka sa začína na novom riadku a má tvar:
    „  Id)  Text poznámky pod čiarou.“
  kde Id je identifikátor poznámky pod čiarou, pred ním a za pravou zátvorkou (umiestnenou tesne za Id) sú dve pevné medzery.
 • V identifikátore poznámky pod čiarou sa dajú použiť iba znaky:
  Jedna, dve alebo tri hviezdičky, prípadne číslice 1, 2 a 3, sa používajú pri malom počte poznámok pod čiarou. Pri väčšom počte poznámok pod čiarou sa používajú malé písmená. Použiť možno akúkoľvek kombináciu uvedených znakov.

Pravidlá pre zápis odkazov na poznámky:

 • Na poznámky pod čiarou sa v texte odkazuje pomocou horného indexu alebo hviezdičiek.
 • Horný index (alebo hviezdička) sa pripája k textu bez medzery:
  • za slovo,
  • za viacslovný výraz, medzi slovami sú pevné medzery,
  • za bodku (otáznik, výkričník), ak sa odkaz týka celej vety.


  a)  Kódovanie UTF-8 a font Courier new umožňujú použiť v exponente všetky malé písmená (okrem „q“) anglickej abecedy.

  1)  Kódovanie UTF-8 a font Courier new umožňujú použiť v exponente iba číslice 1, 2 a 3.

  *)  V adrese poznámky aj v odkaze na poznámku pod čiarou sa používa znak „*“ (znak pre násobenie na numerickej klávesnici).

Hlavička poznámky

Poznámka sa začína riadkom s hlavičkou poznámky a končí sa riadkom nad hlavičkou nasledovnej poznámky.

Pravidlá pre zápis hlavičky poznámky:

 • Hlavička poznámky má tvar: „§   Id Nadpis“.
 • Znak „§“ᵇ je prvým znakom v riadku.
 • Medzi znakom „§“ a „Id“ sú tri pevné medzeryᶜ.
 • Identifikátor poznámky neobsahuje bežné medzery a interpunkčné znamienka.
 • Identifikátor sa končí pred prvou bežnou medzerou alebo koncom riadku.
 • Nadpis nie je povinný.

Pravidlá pre zápis odkazov na hlavičku (adresu) poznámky:

 • Odkaz s adresou na konci: „Popis...:...#...Id“.
  kde:
  • „Popis“ je nepovinný úvodný text, ktorý je súčasťou odkazu.
  • „...“ je nepovinná výpustkaᵇ umožňujúca prispôsobiť zápis odkazu okolitému textu;
  • „:“ je nepovinná dvojbodka, občas je účelné ju použiť pre zlepšenie čitateľnosti textu;
  • „#“ᵉ je úvodný znak pre identifikátor poznámky;
  • „Id“ je identifikátor poznámky.
 • Odkaz s adresou na začiatku: „   Id  ...Popis“.
  kde:
  • na začiatku odkazu sú tri pevné medzery;
  • „Id“ je identifikátor poznámky;
  • „...“ je nepovinná výpustka umožňujúca prispôsobiť zápis odkazu okolitému textu;
  • „Popis“ je nepovinný text, ktorý je súčasťou odkazu.


  b)  Znak pre paragraf „§“ sa používa na členenie textov najmä právnej povahy; občas sa používa aj v iných textoch, najmä odbornej povahy.

  c)  Pevná medzera, alebo tiež nedeliteľná medzera.

  d)  Pojem výpustka sa tu používa vo význame reťazca, ktorý možno vynechať, vypustiť. Vo výpustke môže byť ľubovolná kombinácia pevných medzier, bodiek a znakov pre elipsu „…“.

  e)  Znak „#“, tzv. znak pre číslo, sa v URL používa ako úvodný znak pre adresu fragmentu dokumentu.

Fragment dokumentu (textu)

Pod fragmentom dokumentu sa rozumie akákoľvek adresovateľná časť dokumentu. Špeciálnym prípadom je napr. hlavička poznámky.

Adresa fragmentu má tvar: „§   Id“.
Má teda rovnaký tvar ako adresa v hlavičke poznámky, ale môže sa nachádzať kdekoľvek v texte.

Pre zápis odkazov na adresu fragmentu platia rovnaké pravidlá ako pre odkazy na hlavičku poznámky.Revision Revidované 05.11.2013