LMSystem LMSystem  Glossary SHEd  LMS Mince  LMS Testy 

SHEd - Jednoduchý hypertextový editor

SHEd - Notepad = Simple Hypertext Editor for writing notes.

Jednoduchý hypertextový editor na písanie poznámok

pri práci, štúdiu, browsovaní, zbieraní informácií, rozmýšľaní, ...

SHEd - Notepad je editor prostého textuᵃ rozšírený o možnosť používať hyperlinkyᵇ. Rozpoznávanie hyperlinkov v texte je založené na typografických pravidláchᶜ daných najmä technickými normami pre písanie a úpravu písomností.

Program je zadarmo a je ideálny na používanie z USB kľúča pre všetkých, ktorí používajú MS Windows, nechcú nič inštalovať, ani pracovať so zložitými programami, ani sa všeličo učiť, čo potom už nikdy nebudú potrebovať.

Program umožňuje pracovať s veľkým počtom textov, poznámokᵈ, navzájom prepojených krížovými odkazmiᵇ. Navigačný stromᵉ pomáha udržať si prehľad aj v rozsiahlych poznámkach. Históriaᶠ umožňuje pohodlný návrat k nedávno zobrazeným poznámkam. V texte poznámok môžu byť hyperlinky na:

  • inú časť textu,
  • súbory a programy,
  • webové stránky,
  • ...
Práca s programom je jednoduchá a intuitívna. Položky v navigačnom strome sa presúvajú myšou technikou potiahni a pusť. Text sa edituje ako v iných editoroch prostého textu. Podstatný rozdiel je v tom, čo sa stane po dvojitom kliknutí myšou na časť textu. V bežnom editore sa vyberie slovo, na ktoré bolo dvakrát kliknuté. Väčšinou sa to isté stane aj v tomto editore, ale ak sa dané slovo alebo kontext, v ktorom sa slovo nachádza, dá interpretovať ako hyperlink, tak sa ako hyperlink aj použije. Bežne používané odkazy v tlačenom texte, ktoré musí interpretovať čitateľ, napr. odkaz na:
  • stranu alebo číslo kapitoly (v obsahu knihy),
  • slovo (v registri),
  • poznámku pod čiarou,
  • zoznam použitej literatúry,
  • vysvetlivku,
  • ...

tento editor interpretuje ako hyperlinky. Editor pracuje s prostým textom, preto nie je možné odlíšiť hyperlinky od ostatného textu farebne ani šikmým alebo podčiarknutým písmom, ako je to bežné na internetových stránkach alebo pri práci s formátovaným textom pomocou textových procesorov. Odlíšené od bežného textu sú len odkazy na poznámky pod čiarou, pri ktorých možno využiť sadu špeciálnych znakov pre horné indexyᵍ. Tento editor umožňuje použiť ktorékoľvek slovo alebo slovné spojenie ako odkaz, preto odlíšenie každého odkazu od bežného textu ani nie je žiadúce, lebo ak je v texte mnoho odkazov, ich farebné odlíšenie od ostatného textu pôsobí pri čítaní rušivo. Ak máte chuť k nejakému slovu v texte hľadať bližšie vysvetlenie alebo nejaké súvislosti, jednoducho naň dvakrát kliknete. Ak je toto slovo názvom odkazuʰ, ako odkaz (hyperlink) sa použije. V opačnom prípade sa toto slovo iba vyberie (vyfarbí) a stlačením <Ctrl>+<F> môžete vyhľadať jeho ďalší výskyt v texte. Ako odkaz sa dá použiť aj časť slova (takmer akýkoľvek reťazec), stačí vybrať reťazec a stlačiť <F9>. Väčšina funkcií programu je dostupná cez ponuku.  a) Prostý text (tiež čistý, holý, obyčajný text, anglicky plain text) sa ukladá do súboru, ktorý neobsahuje žiadne formátovacie znaky ani štýly.

  b) Hyperlink je prepojenie medzi časťami (uzlami) hypertextových dokumentov. V rovnakom význame sa používa aj hypertextové prepojenie, hypertextová väzba, hypertextové spojenie, krížový odkaz, link alebo odkaz.

  c) Pod typografickými pravidlami rozumieme súhrn pravidiel, ktoré podporujú zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu.

  d) Poznámka je: krátke poznamenanie, pripomienka; krátky zápis, záznam; kratšia úvaha, kratší príspevok; vysvetlenie pripojené k textu (napr. pod čiarou).

  e) Navigačný strom je hierarchická štruktúra navigačných prvkov, odkazov. Poskytuje prehľad o štruktúre adresárov na disku, webových stránok, dokumentu, ...

  f) Programy umožňujúce navigáciu hypertextom väčšinou využívajú zoznam nedávno zobrazených dokumentov alebo ich častí, tzv. históriu.

  g) Ako horný index sa v prostom texte dajú použiť len na ten účel určené špeciálne znaky. Množina použiteľných znakov je daná kódovaním UTF8 a použitým fontom.

  h) Navigačný strom sa využíva aj ako zoznam názvov odkazov. Ak sa v texte poznámok vyskytuje reťazec zhodný s názvom niektorej položky v navigačnom strome, dá sa tento reťazec použiť ako hyperlink. Dvojklik myšou na tento reťazec v texte poznámky sa vyhodnotí rovnako ako kliknutie na položku v navigačnom strome.Revision Revidované 3.11.2013